Přijmout
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 

Buďte tam, kde vaši zákazníci čekají ...

Jeden a čtvrt milionu oslovených měsíčně

1100 ozvučených obrazovek

Moderní indoorové médium

Aktuality

25.01.2019 Outdoorová reklama dosahuje nejlevnější online aktivace

Televizní a outdoorová reklama mají podle výzkumu Nielsen Admosphere nejvyšší míru stimulace pro online vyhledávání informací, které souvisejí se zaznamenanou reklamou. Vyplývá to z výzkumu Online Activation Survey výzkumné agentury Nielsen…

04.06.2018 Po čem muži touží

Nová situační komedie režiséra Rudolfa Havlíka podle scénáře Radky Třeštíkové a Rudolfa Havlíka přivede v září na plátna kin Jiřího Langmajera, Tatiánu Pauhofovou nebo Annu Polívkovou. Více informací o filmu, jehož je naše společnost…

Archiv novinek

Všeobecné obchodní podmínky & ceník

 TV REKLAMNÍ SYSTÉMY

Všeobecné obchodní podmínky

 Článek I.

Obecná ustanovení

 1. Právní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí platným občanským zákoníkem a vychází z odběratelem potvrzené objednávky nebo z uzavřené smlouvy o vysílání televizního vysílacího materiálu odběratele v rámci TV REKLAMNÍCH SYSTÉMŮ (dále jen Smlouva).

 Článek II.

Definice užívaných pojmů

 1. TV REKLAMNÍ SYSTÉMY (TVRS) jsou osvětové a reklamní médium tvořené sítí televizních vysílacích jednotek (ozvučených TV monitorů s minimální úhlopříčkou obrazovky 55 cm nebo ozvučených LCD monitorů s minimální úhlopříčkou obrazovky 82 cm), umístěných ve vysílacích místech rovnoměrně rozmístěných po celé České republice, které v uzavřených televizních okruzích vysílají televizní vysílací materiál odběratele v digitální kvalitě.
 2. Uzavřený televizní okruh (UTO) je síť televizních vysílacích jednotek, umístěných dle zaměření UTO ve vysílacích místech vybraných dle specifikovaných odborností či specializací lékařů nebo zdravotnických zařízení, rovnoměrně rozmístěných po celé České republice. Seznam vysílacích míst specifikovaného UTO je přílohou Smlouvy.
 3. Televizní vysílací materiál (TVM) je osvětové, reklamní či jiné sdělení odběratele určené pro odvysílání v rámci TVRS ve specifikovaném UTO s požadovanými technickými parametry.
 4. Vysílací období je období, na které si odběratel objednal vysílání svého TVM v rámci TVRS ve specifikovaném UTO. Vysílací období může být ve Smlouvě dohodnuto pouze od začátku do konce jakéhokoliv kalendářního měsíce s výjimkou měsíců července a srpna, kdy vysílací období nemůže končit koncem července a začínat začátkem srpna.
 5. Vysílací místo je především čekárna lékaře nebo jiný čekací prostor zdravotnických zařízení, ve kterém je instalována televizní vysílací jednotka.
 6. Vysílací doba je doba, která je shodná s ordinační dobou ošetřujících lékařů nebo s provozní dobou zdravotnických zařízení, jejichž čekárny nebo čekací prostory jsou vysílacím místem.

 Článek III.

Předmět plnění

 1. Dodavatel se zavazuje v rámci TVRS poskytnout odběrateli vysílací čas a v tomto čase odvysílat jeho TVM ve specifikovaném UTO, a to ve sjednané délce v každé vysílací hodině.
 2. Frekvence vysílání v každé vysílací hodině závisí na odběratelem zvoleném počtu vysílacích bloků v každé vysílací hodině.
 3. Dodavatel garantuje po celou dobu platnosti podmínek Smlouvy sjednanou délku vysílání v každé vysílací hodině dle odst. 1. tohoto článku a frekvenci vysílání dle odst. 2. tohoto článku jako minimální.
 4. Dodavatel dokladuje odběrateli odvysílání jeho TVM zasláním obsahu vysílání a webové adresy ke stažení videospotu s vysíláním vysílací hodiny daného UTO.
 5. Odběratel se zavazuje k odběru poskytnutého vysílacího času a jeho využití svým TVM dle odst. 1. tohoto článku a k zaplacení smluvní ceny dodavateli ve sjednané výši a ve sjednaném termínu.
 6. V případě, že odběratel dodá dodavateli TVM o kratší délce než odpovídá zvolenému počtu bloků a objednané délce vysílacího času, pak se závazek dodavatele na sjednanou délku vysílacího času dle odst.1. tohoto článku, resp. garance minimální délky vysílání v každé vysílací hodině dle odst. 3. tohoto článku vztahuje na vysílací čas v délce rovné součinu zvoleného počtu bloků a délky dodaného TVM.
 7. Odběratel je povinen respektovat dohodnutý termín dodání TVM, kterým je nejpozději 15. den kalendářního měsíce před měsícem vysílání, resp.   10. prosinec pro vysílání v průběhu měsíce ledna, popř. jiný vzájemně závazně dohodnutý termín.

 Článek IV.

Čas a místo plnění

 1. Závazek dodavatele dle čl. III., odst. 1. je plněn průběžně během celého vysílacího období zvoleného odběratelem ve Smlouvě, a to v rámci vysílací doby ve Smlouvě specifikovaného UTO.
 2. Místem plnění pro dodavatele jsou vysílací místa ve Smlouvě specifikovaného UTO.
 3. Místem plnění pro odběratele je sídlo dodavatele, kam mu odběratel v dohodnutém termínu dodá TVM, pokud jeho výrobu na základě samostatné smlouvy nezajišťuje přímo dodavatel.

 Článek V.

Cena a způsob platby

 1. Celková smluvní cena je uvedena ve Smlouvě a podkladem pro její stanovení je ceník platný k datu přijetí objednávky.
 2. Dodavatel není oprávněn smluvní cenu v průběhu platnosti Smlouvy jakýmkoliv způsobem měnit.
 3. Dodavatel vystaví odběrateli v souladu se Smlouvou zálohovou fakturu na smluvní cenu včetně DPH dle platného zákona.
 4. Odběratel se zavazuje fakturu dle odst. 3. tohoto článku uhradit v plném rozsahu a v dohodnutém termínu splatnosti.
 5. Dodavatel do patnácti dnů po obdržení úhrady faktury dle odst. 3. tohoto článku vystaví odběrateli daňový doklad.
 6. Odstoupí-li odběratel od odběru vysílacího času v období od 60. do 31. dne před začátkem vysílacího období, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli stornovací poplatek ve výši 50% z celkové smluvní ceny. Odstoupí-li odběratel od odběru vysílacího času v období od 30. dne před začátkem vysílacího období nebo odběratel nedodá dodavateli TVM v termínu dle čl. III., odst. 6., zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli stornovací poplatek ve výši 100% z celkové smluvní ceny.

 Článek VI.

Dodací, vysílací a technické podmínky

 1. Dodavatel zajišťuje bezproblémové a spolehlivé odvysílání TVM odběratele v rámci TVRS ve specifikovaném UTO po celé vysílací období.
 2. Dodavatel je oprávněn změnit konkrétní umístění vysílacích míst bez předchozího upozornění odběratele.
 3. Odběratel je povinen zajistit právní nezávadnost TVM předaného dodavateli k odvysílání a přebírá odpovědnost za jeho obsah, zejména za jeho soulad se zák.č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a vypořádání veškerých nároků majitelů autorských práv. V případě nesplnění těchto povinností je odběratel povinen nahradit dodavateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikne.
 4. V průběhu vysílacího období může odběratel aktualizovat své TVM pro každý další kalendářní měsíc (s výjimkou srpna, kdy vysílání musí být stejné jako v červenci) v souladu s rámcovým předpokladem aktualizace.
 5. V případě, že odběratel v souladu s rámcovým předpokladem aktualizace TVM nedodá dodavateli aktualizovaný TVM v dohodnutém termínu (pokud jeho výrobu na základě samostatné smlouvy nezajišťuje přímo dodavatel), dodavatel zařadí do vysílání TVM odběratele vysílaný v předchozím měsíci.
 6. Odběratel je povinen respektovat technické parametry vlastních TVM pořízených bez spolupráce s dodavatelem. Jedná se o kvalitu standardu normy PAL (barevné pruhy PAL 100-75-0) na nosičích DVCAM, DV, mini DV nebo DVD (jako soubory m2v+wav s parametry VIDEO – kodek MPEG2 s datovým tokem do 6 Mb/s a o rozlišení obrazu minimálně 720 x 576 pixelů pro specializace PL (praktičtí lékaři) a PE (pediatrie), resp. ve formátu 16:9 o rozlišení obrazu 1920 x 1080 pixelů pro specializaci GY (gynekologie), ZVUK – nekomprimovaný formát WAV – 40 kHz/16 bit), popř. jiné nosiče a formáty odsouhlasené dodavatelem. Audiosignál musí být při verzi MONO shodný na obou kanálech (A1 a A2), při verzi STEREO pak musí být dodrženo pořadí A1 – L (levý kanál), A2 – P (pravý kanál), s referenčním tónem na kmitočtu 1 kHz.
 7. Dodavatel poskytuje odběrateli bezplatnou konzultaci o vhodnosti vysílání vlastních TVM odběratele v rámci TVRS ve specifikovaném UTO.

 Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2018.

 MEDIAPHARMA, a.s.

  

CENÍK

Aktuální ceník Vám rádi poskytneme na vyžádání.

 
 
Copyright © 2019 MEDIAPHARMA, a.s.
Napište nám


© redakční systém Kompletweb
© design Neofema, s.r.o.